Anastasiya Blyshchyk in the fall of 2022, going out for training in Izium, Ukraine. Photo provided by Blyshchyk.