Oleksandr Makhov on Sept. 20, 2020. Photo provided by fiancé Anastasiya Blyshchyk.