Anastasiya Blyshchyk before going to a military location near Izium on Sept. 9, 2022. Photo provided by Blyshchyk.