Anastasiya Blyshchyk resting near the Belarusian border with Unit 47 in December 2022. Photo provided by Blyshchyk.