Anastasiya Blyshchyk near Izium in September 2022 before it was liberated. Photo provided by Blyshchyk.